Polityka prywatności i plików cookies

 • 1. Administratorem danych jest BEM Operations Limited z siedzibą pod adresem: Malta, Level 3, Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema, SLM1551, Malta, nr rej.: C 70387, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010914076.
  Betclic jest nazwą handlową BEM Operations Limited, która obsługuje stronę www.walkawieczoru.pl.

  Betclic jest zobowiązany do przestrzegania europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”), jak również wszelkich innych krajowych zasad i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną mających zastosowanie do Twoich danych osobowych, które już obowiązują lub zaczną obowiązywać w trakcie stosowania niniejszej Polityki Prywatności (łącznie zwane „Przepisami o Ochronie Danych”)

  Celem niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies (dalej „Polityka Prywatności”) jest poinformowanie i wyjaśnienie Ci w jasny, prosty, przejrzysty, a także wyczerpujący sposób, jak Betclic, jako administrator danych, zbiera, wykorzystuje i chroni Twoje dane osobowe w ramach świadczonych usług, w szczególności związanych ze świadczeniem zakładów sportowych oraz gier hazardowych online (dalej „Usługi”).

  Niniejsza Polityka będzie miała zastosowanie podczas odwiedzania i korzystania ze strony.

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Gdyby potrzebne były dalsze informacje lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności lub poufności danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, M. Arnaud LAIMAY, na poniższy adres mailowy: privacy.team@betclicgroup.com.
 • 2. Informacje, które zbieramy umożliwiają nam zapewnienie, że nasi klienci mogą przeglądać stronę w sposób bezpieczny i prosty. Naszym celem jest zaoferowanie możliwie jak najlepszych usług, jednocześnie dbając o to, by obstawianie zakładów i granie na naszej Stronie było dobrą zabawą.
 • 2.1. Jakie dane zbieramy?
 • - Twój login Betclic
 • - adres e-mail
 • - User-Agent
 • - Adres IP - jest to unikalny numer, który identyfikuje urządzenie podłączone do sieci.
 • - Accept-Language - to nagłówek HTTP przesyłany przez przeglądarkę, który informuje serwer o preferowanych językach użytkownika.
 • - Strefa czasowa - informacja o strefie czasowej, w której znajduje się użytkownik.
 • - Rozdzielczość ekranu - ta informacja może pomóc w identyfikacji konkretnego urządzenia użytkownika.
 • - Platforma - informacja o systemie operacyjnym lub platformie sprzętowej używanej przez użytkownika.
 • - Do Not Track (DNT) - jest to ustawienie przeglądarki, które pozwala użytkownikom wyrazić swoją wolę, aby nie być śledzonymi przez strony internetowe.
 • 2.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane dla konkretnych celów i zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
 • - Korespondencja / wysyłanie treści reklamowych, informacyjnych i handlowych Betclic lub stron trzecich.
 • - Informacje począwszy od specjalnych promocji do informacji technicznych i innych dotyczących naszych usług oraz usług spółek z naszej Grupy;
 • - Przeprowadzanie czynności sprzedaży bezpośredniej i pośredniej.
 • - Identyfikacja unikalnej sesji użytkownika w celu poprawnego funkcjonowania strony w zakresie Regulaminu Głosowania.
 • 2.3. Zbierane dane są przeznaczone wyłącznie dla Betclic. Jednakże dane mogą być przekazywane spółkom z Grupy Betclic oraz podwykonawcom w zakresie celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

  Jedynie osoby należycie upoważnione przez Betclic w związku ze sprawowanymi funkcjami mają dostęp do Twoich danych osobowych, bez uszczerbku dla ich możliwego przekazania w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

  Osoby odpowiedzialne z Betclic, które mają dostęp do Twoich danych osobowych są związane umową o zachowaniu poufności i narażają się na sankcje w przypadku nieprzestrzegania wynikających z niej zobowiązań.

  Twoje dane mogą również być przekazywane niżej wymienionym dostawcom usług wyłącznie dla celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności:
 • - Dostawcy usług płatniczych,
 • - Dostawcy usług IT, w tym hostingu,
 • - Dostawcy platform do gier,
 • - Marketing cyfrowy i platforma usług CRM,
 • - Dostawca usług zadowolenia klienta,
 • - Organy administracji publicznej i wszelkie organy regulacyjne,
 • - Podmiotów którym sprzedajemy, przekazujemy (lub angażujemy się w negocjacje z zamierzeniem sprzedania lub przekazania) dowolnych obszarów naszej działalności gospodarczej. W ramach naszej polityki, poinformujemy naszych klientów mailowo przed wykonaniem takiego przekazania danych osobowych.
 • Ściśle dbamy o to, by nasi podwykonawcy przestrzegali ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także zasad, które w ramach stosunku umownego nakładamy na nich w odniesieniu do bezpieczeństwa danych.

  Twoje dane osobowe mogą również być przedmiotem przekazania właściwym organom administracji publicznej w celu spełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych, orzeczeń sądowych, lub postępowań prawnych.
 • 2.3.1. Przekazywanie Twoich danych poza UE
  Niektórzy z naszych dostawców usług i podwykonawców mogą być zlokalizowani poza Unią Europejską. W takim przypadku zapewniamy, że przekazywanie danych jest w odpowiedni sposób chronione przy pomocy standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Jesteśmy zobowiązani, by zapewnić, że nasi dostawcy usług i podwykonawcy przestrzegają obowiązków dotyczących wymaganego bezpieczeństwa i poufności.
  W tym kontekście Betclic zobowiązuje się, po otrzymaniu prostego wniosku zaadresowanego do działu obsługi klienta lub poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych bezpośrednio na adres: privacy.team@betclicgroup.com, do udzielenia wszelkich informacji dotyczących celów przekazania, zakresu przekazanych danych, odbiorców, a także środków bezpieczeństwa wdrożonych w celu ochrony przekazania danych.

 • 2.4. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
  Betclic dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych, które przekazujesz.
  Dbamy o to, by wdrożyć odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność twoich danych. Niniejsza polityka jest odzwierciedlona w specjalnych zasadach dotyczących korzystania z danych przez naszych pracowników, jak również podwykonawców, którzy przestrzegają norm określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

  W tym względzie Betclic dba o to, by:
 • - zabezpieczyć dostęp do swojej siedziby oraz swojej infrastruktury informatycznej;
 • - zabezpieczyć procesy uzyskiwania dostęp do danych, udostępniania danych i ich przekazywanie na zewnątrz organizacji;
 • - wdrożyć politykę bezpieczeństwa informatycznego;
 • - pracownicy znali wymogi dotyczące poufności oraz ochrony danych;
 • - rygorystycznie podchodzić do wybierania swoich partnerów i dostawców usług.
 • Twoje informacje dotyczące płatności są przekazywane wyłącznie takim dostawcom płatności online, którzy posiadają certyfikat PCI DSS (międzynarodowa norma bezpieczeństwa gwarantująca poufność, bezpieczeństwo i integralność danych z kart kredytowych i powiązanych transakcji).
 • 2.5. Okres retencji Twoich danych osobowych
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo jak to niezbędne, aby zrealizować cele przetwarzania danych określone w niniejszej Polityce Prywatności, zgodnie z zasadami minimalizacji i ograniczania przechowywania danych.
  Po zamknięciu Twojego konta będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym konto zostało zamknięte. Twoje dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego są przechowywane przez okres 3 lat po ostatnim kontakcie z Twojej strony.
 • 3.1. Jakie są Twoje prawa?
  Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
 • Prawo do bycia poinformowanym o zbieraniu i wykorzystywaniu Twoich danych osobowych:
  Masz prawo zażądać jasnych, przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji na temat tego, jak używamy Twoich danych osobowych oraz jakie przysługują Ci w związku z tym prawa.
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych:
  Masz prawo do uzyskania od Betclic możliwie jak najszybciej, potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane lub nie, a także jakie są warunki takiego przetwarzane, jak również prawo do otrzymania kopii przetwarzanych przez Betclic danych.
 • Prawo do przenoszenia danych:
  Prawo do przenoszenia danych pozwala Ci na otrzymanie lub ponowne wykorzystanie Twoich danych osobowych dla Twoich własnych celów w ramach różnych usług. To prawo ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy podstawą prawną do przetwarzania tych informacji jest wyrażona przez Ciebie zgoda lub zawarta umowa, lub gdy informacje są przetwarzane w sposób automatyczny.
 • Prawo do poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych:
  Masz prawo do tego, by niezwłocznie poprawić lub uzupełnić dane niedokładne, jeśli są niekompletne z zastrzeżeniem przepisów dotyczących operatorów gier hazardowych online. Aby uzyskać więcej informacji możesz zapoznać się z naszym Regulaminem.
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
  Po dokonaniu rejestracji na Stronie masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach.
  Jeśli skorzystasz z prawa do wyrażenia sprzeciwu, nie będziemy dłużej przetwarzać twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie istotnych prawnie uzasadnionych podstaw prawnych do dalszego ich przetwarzania oraz naszych nadrzędnych interesów dotyczących przetwarzania lub ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Prawo związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji:
  - zaoferowania Ci spersonalizowanych doświadczeń;
  - spełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów dotyczących odpowiedzialnego grania i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także do celów wykrywania i zapobiegania oszustwom. Te systemy pomagają nam zidentyfikować klientów, w przypadku których należy zwrócić szczególną uwagę na tego typu działania. Wszystkie decyzje ostateczne podjęte w stosunku do dowolnych działań są podejmowane poprzez interwencję człowieka oraz proces decyzyjny przeprowadzony przez człowieka.
  - aby otworzyć konto na podstawie informacji, które posiadamy, weryfikujemy, czy produkt lub usługa jest dla Ciebie odpowiedni. Weryfikujemy również, czy spełniasz niezbędne warunki, by otworzyć konto.
  - aby ocenić ryzyko związane z Twoim zakładem.

  Możesz sprzeciwić się wszelkiemu przetwarzaniu danych osobowych, które jest uzasadnione przez prawnie uzasadnione interesy Betclic, w tym profilowaniu, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne dla celów zawarcia umowy, nie jest wymagane przez zobowiązanie prawne lub nie opiera się na konkretnej zgodzie.
 • Prawo do zażądania usunięcia Twoich danych osobowych:
  Z wyjątkiem wyłączeń prawnych (na przykład zachowanie niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego), możesz poprosić Betclic o usunięcie Twoich danych osobowych możliwie jak najszybciej, gdy ma zastosowanie jeden z poniższych powodów:
  - Twoje dane osobowe nie są już dłużej potrzebne dla celów, dla których były zbierane;
  - Chcesz wycofać zgodę, na której opierało się przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli nie istnieje już podstawa prawna uzasadniająca takie przetwarzanie;
  - Uważasz i jesteś w stanie wykazać, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest bezprawne;
  - Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte z racji obowiązku prawnego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:
  Z racji wyjątków prawnych, masz prawo uzyskać od Betclic ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ma zastosowanie jeden z poniższych powodów:
  - kwestionujesz dokładność Twoich danych osobowych - wówczas przetwarzanie zostanie ograniczone przez okres umożliwiający Betclic zweryfikowanie dokładności Twoich danych osobowych;
  - przetwarzanie Twoich danych osobowych jest bezprawne i sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  - Betclic nie potrzebuje więcej Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
  - sprzeciwiłeś się przetwarzaniu Twoich danych osobowych poprzez złożenie skargi do urzędu ochrony danych, przetwarzanie zostanie ograniczone przez okres niezbędny do weryfikacji, czy Twoje uzasadnione podstawy są nadrzędne w stosunku do podstaw Betclic.
 • 3.2. Jak możesz wyegzekwować swoje prawa?
 • Aby wyegzekwować swoje prawa możesz skontaktować się z Obsługą Klienta pod następującym adresem: kontakt@betclic.pl. Prosimy pamiętać, że musisz wysłać nam dokument tożsamości, który jest zgodny z danymi znajdującymi się w Twoim koncie gracza, ponieważ musimy zweryfikować Twoją tożsamość przed rozpoznaniem Twojego wniosku. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby odpowiedzieć na wszystkie wnioski otrzymane od Ciebie w ciągu jednego miesiąca od daty wniosku.

  Prosimy pamiętać, że jesteś w stanie wyegzekwować swoje prawa do modyfikacji i sprzeciwu poprzez korzystanie z narzędzi dostępnych na Twoim koncie gracza, stosownie do postanowień Regulaminu.

  Gdybyś chciał się wypisać z naszej listy mailingowej możesz to zrobić z łatwością poprzez zmianę swoich ustawień konta. Jeśli zgodziłeś się na otrzymywanie ofert od Betclic na przedrejestracyjnej stronie do rejestracji i później chcesz się wypisać, po prostu kliknij na link „wypisz się” [unsubscribe] w mailu. Gdybyś chciał wypisać się z otrzymywania wiadomości SMS, możesz to zrobić z łatwością poprzez postępowanie zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi wypisania się znajdującymi się w wiadomości SMS, która została do Ciebie wysłana.

  Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi Obsługi Klienta, możesz się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pisząc na następujący adres mailowy: privacy.team@betclicgroup.com.

  Prosimy pamiętać, że możesz złożyć skargę w polskim Urzędzie Ochrony Danych Osobowych – u Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego rolą jest zapewnienie, że przepisy RODO mające zastosowanie do ochrony danych osobowych są przestrzegane w Polsce: https://uodo.gov.pl/.

 • 4.1. Co to jest plik Cookie?
 • Plik cookie to niewielki plik z danymi umieszczonymi w pamięci Twojego terminala (komputera, smartfonu, tableta, itd.) poprzez przeglądarkę, w momencie gdy uzyskujesz dostęp do usługi online. Plik cookie pozwala temu, kto go utworzył na zidentyfikowanie terminalu, w którym został umieszczony, a także na przechowywanie w pamięci pewnych informacji dotyczących Twoich czynności przez ograniczony okres w celu ulepszenia i spersonalizowania Twojego doświadczenia na stronie.

  Inne technologie z podobnymi funkcjonalnościami mogą być stosowane w aplikacjach mobilnych, które nie wspierają technologii cookie.

  W celu ułatwienia lektury termin „cookie” używany w naszej Polityce Prywatności i dotyczącej Plików Cookies odnosi się do wszystkich tych technologii. Są różne rodzaje plików Cookies:
  • Sesyjne pliki cookies, które znikają, jak tylko opuścisz stronę,
  • Stałe pliki cookies, które pozostają w pamięci Twojego terminalu, dopóki nie wygasną lub dopóki ich nie usuniesz za pomocą funkcjonalności Twojej przeglądarki.

  Pliki cookies mogą również pochodzić z różnych przekaźników:
  • Cookies stworzone przez Betclic: to pliki cookies umieszczone przez nas na Twoim terminalu, kiedy przeglądasz nasze strony i aplikacje mobilne, które pozwalają nam na spersonalizowanie i ulepszenie Twojego doświadczenia.
  • Pliki cookies utworzone przez strony trzecie to pliki cookies umieszczone przez firmy stron trzecich (na przykład portale społecznościowe, partnerów Betclic) na Twoim terminalu, kiedy przeglądasz nasze strony i aplikacje mobilne, które umożliwiają dostosowanie wiadomości reklamowych opartych na Twoich zainteresowaniach i profilu.

  Stosujemy pliki cookies dla celów przeglądania naszej strony oraz by zoptymalizować i spersonalizować nasze usługi, takie jak umożliwianie szybszego ładowania się stron, ponieważ treści są zapamiętane w Twojej przeglądarce, lub wsparcie nas w zidentyfikowaniu Ciebie, by oferować Ci spersonalizowane treści.

 • 4.2 Niezbędne pliki Cookies
 • Te pliki cookies pozwalają Ci na wykorzystywanie głównych funkcjonalności naszej strony oraz umożliwiają dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny (na przykład do Twojego konta). Bez tych plików cookies nasza strona nie mogłaby działać normalnie. Te pliki cookies zapewniają również bezpieczeństwo witrynie, zarówno dla Betclic i jej użytkowników. Na przykład stosujemy sesyjne pliki cookies identyfikacyjne, aby monitorować czas Twojego połączenia. Dlatego też prosimy Cię o ponowne połączenie się po upływie określonego czasu. Stosujemy również stałe pliki cookies identyfikacyjne, które rejestrują Twoją nazwę użytkownika (ale nie Twoje hasło), aby ułatwić Twoje kolejne połączenia poprzez wypełnienie z wyprzedzenie pola « Nazwa użytkownika [Username] ».

  Informujemy, że Betclic lub dostawcy usług działający w jego imieniu mogą używać plików cookies lub zbierać dane dotyczące Twojego urządzenia, w szczególności te które są niezbędne do rozpoznania stosowanego sprzętu (cechy techniczne komputera, klawiatury, telefonu, itd.), lub zidentyfikowania i ochrony transakcji (zapobieganie ryzyk związanych z oszustwem).

  Zalecamy, by pozostawić je aktywne, aby w pełni skorzystać z naszych usług oraz byś mógł przeglądać naszą przestrzeń cyfrową. Te pliki nie wymagają Twojej zgody.

 • 4.3 Jak zarządzać swoimi plikami Cookies?
 • Umieszczenie pliku cookie na Twoim terminalu wymaga Twojej zgody z wyjątkiem plików cookies, które są ściśle niezbędne do działania Strony. Zgodnie z tym masz różne sposoby na to, by zarządzać plikami cookies.

 • • Dokonaj wyboru poprzez konfigurację swojej przeglądarki internetowej:
 • Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies były zapisywane w Twoim terminalu lub przeciwnie, by były odrzucane w sposób systemowy lub według określonych ich parametrów. Można również skonfigurować oprogramowanie przeglądarki w taki sposób, by akceptacje lub odrzucenie plików cookies była okresowo proponowana zanim plik cookie zostanie zapisany na Twoim terminalu.
  Aby wyrazić lub ponownie rozważyć swoje wybory dotyczące plików cookies zapoznaj się z ustawieniami lub dedykowaną częścią swojej przeglądarki.

  Navigateur Link
  Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
  Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
  Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US#w_cookie-settings
  Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647
  Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

  Jeśli korzystasz z różnych terminali upewnij się, by ustawić odpowiadającą przeglądarkę zgodnie ze swoimi preferencjami.

 • • Dokonaj wyboru poprzez konfigurację swojej przeglądarki internetowej:
 • Aby dezaktywować pliki cookies z terminalu iOS za pomocą IOS 14, wybierz „Ustawienia” [Settings] > „Poufność” [Confidentiality] > „Reklama Appple” [Apple advertising] skąd możesz dezaktywować je przyciskiem „Spersonalizowana reklama” [Personalized advertising].
  Aby dezaktywować pliki cookies z terminalu iOS za pomocą wersji sprzed IOS 14, wybierz „Ustawienia” [Settings] > „Prywatność” [Privacy] > „Reklama” [Advertising] skąd możesz aktywować „Ograniczone śledzenie reklam” [Limited advertising tracking].
  Aby zablokować pliki cookies z terminala Androida, wybierz „Ustawienia” [Settings] > "Google" > „Reklamy” [Ads] skąd możesz wyłączyć opcję „Zablokuj personalizację reklam” [Disable ad personalization"]

 • • Dokonaj wyborów poprzez platformy międzybranżowe:
 • Twoje wybory dotyczące plików cookies mogą również być wyrażone online poprzez platformy międzybranżowe. Możesz połączyć się ze stroną www.youronlinechoices.com oferowaną przez agencje reklamy cyfrowej zgrupowane w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Reklamy Cyfrowej EDAA (European Digital Advertising Alliance). Ta europejska platforma obejmuje setki firm oferujących reklamę internetową i stanowi scentralizowany interfejs, który pozwala na wyrażenie własnych wyborów w zakresie plików cookies, które mogą być stosowane do dostosowywania reklam związanych z użytkowaniem Twojego terminala.
  Prosimy pamiętać, że to nie uniemożliwi wyświetlania reklam na stronach, jakie odwiedzasz. Zablokuje to jedynie technologie, które dostosowują reklamy do sposobu użytkowania Twojego terminalu oraz do Twojego obszaru zainteresowań.

 • 4.4. W jaki sposób odmówić stosowania plików Cookies
 • Każde ustawienie, które możesz dokonać prawdopodobnie zmodyfikuje sposób przeglądania stron internetowych i Twoje warunki dostępu do pewnej ilości funkcji niezbędnych do nawigowania na pewnych obszarach strony: na przykład gdy chcesz uzyskać dostęp do treści lub usług, które wymagają podania Twojej tożsamości, lub nawet jeśli nie możemy rozpoznać w celach technicznych przeglądarki używanej przez Twój terminal, jej języka i ustawienia wyświetlania, lub nie jesteśmy w stanie rozpoznać kraju, z którego Twój terminal wydaje się być połączony z Internetem.

  Odmowa akceptacji plików cookies niezbędnych do przeglądania naszej strony najprawdopodobniej doprowadzi do ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia korzystaniu z naszych Usług. Taki wybór, który należy bezpośrednio do Ciebie, jest dokonany na własne ryzyko i nie ponosimy winy za jego konsekwencje.

  Powrót na stronę główną