Regulamin platformy WalkaWieczoru.pl

 • 1. Postanowienia ogólne
 • 1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki głosowania internetowego w związku z wydarzeniem sportowym FAME 21 z dnia 18 maja 2024 roku („Głosowanie”).
 • 1.2. Organizatorem Głosowania jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema, SLM1551 Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 4,000.000,00 EUR (dalej „Organizator").
 • 1.3. . Osoba biorąca udział w Głosowaniu (dalej „Uczestnik”) wyraża zgodę na stosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 • 2. Warunki głosowania
 • 2.1. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 18 maja 2024 roku o godz. 23:00 i trwa do dnia 22 maja 2024 roku do godz. 23:59.
 • 2.2. Celem Głosowania jest dokonanie wyboru walki wieczoru wydarzenia sportowego FAME 21.
 • 2.3. Głosowanie odbywa się za pomocą strony internetowej www.walkawieczoru.pl.
 • 2.4. Zawodnicy biorący udział w wyłonionej w ramach Głosowania walce wieczoru otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), gdzie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) przyznane zostanie zwycięzcy walki a 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) przegranemu.
 • 2.5. Kwoty nagród, o których mowa w pkt 2.4. powyżej, stanowią kwoty, jakie zostaną wypłacone laureatom po uprzednim poborze przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego, 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 3. Zasady głosowania
 • 3.1. Uczestnikiem Głosowania może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełni warunki określone poniżej.
 • 3.2. Aby wziąć udział w Głosowaniu należy:
 • 3.2.1. podać adres e-mail;
 • 3.2.2. zaobserwować profil Betclic Polska znajdujący się na platformie internetowej Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/betclicpolska/;
 • 3.2.3. zaakceptować Regulamin, politykę prywatności, politykę cookies i zgodę marketingową.
 • 3.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje wyłącznie jeden głos.
 • 3.4. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w przebiegu Głosowania w związku z wykryciem jakichkolwiek nieuczciwych praktyk, w tym sztucznego zawyżania oddanych głosów, Organizator pozostawia sobie prawo do usunięcia nieregulaminowych głosów, wstrzymania, weryfikacji i/lub unieważnienia Głosowania.
 • 3.5. W przypadku wstrzymania Głosowania, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego zakończenia
 • 3.6. Ogłoszenie wyników Głosowania nastąpi w dniu 23 maja 2024 roku na platformie internetowej Instagram pod adresem https://www.instagram.com/betclicpolska/
 • 4. Odpowiedzialność
 • 4.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • 4.1.1. udział w Głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i szkody tym spowodowane
 • 4.1.2. przerwy lub problemy w przebiegu Głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych
 • 5. Reklamacje
 • 5.1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia Głosowania należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 • 5.2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji a także wskazywać, wraz ze szczegółowym opisem, powzięte zastrzeżenia oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 • 5.3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia. O decyzji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w złożonej reklamacji.
 • 6. Postanowienia ogólne
 • 6.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2024 roku jest dostępny na stronie internetowej Głosowania www.walkawieczoru.pl.
 • 6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 • 6.3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu rozpatrywać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 • 6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 • Powrót na stronę główną